(1)
Hussin, H. .; Wang , J.; Wang , Q.; Hu, S.; Zhou , J.; Jin , H. SUPPORTING DOCTORAL RESEARCH DEVELOPING CONCEPTUAL FRAMEWORK. JHCD 2023, 16, 69-82.