Hussin, Hanipah, Jia Wang, Qian Wang, Shuoli Hu, Jiawei Zhou, and Hua Jin. 2023. “SUPPORTING DOCTORAL RESEARCH DEVELOPING CONCEPTUAL FRAMEWORK”. Journal of Human Capital Development (JHCD) 16 (2):69-82. https://jhcd.utem.edu.my/jhcd/article/view/6421.